Thống kê chu kỳ đặc biệt - giải đặc biệt | ketqua102.com

Thống kê chu kỳ đặc biệt

loading
loading
Chu kì Đầu giải đặc biệt
Đầu 0 ra ngày 20/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày
Đầu 1 ra ngày 03/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 48 ngày
Đầu 2 ra ngày 09/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày
Đầu 3 ra ngày 21/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 30 ngày
Đầu 4 ra ngày 04/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày
Đầu 5 ra ngày 01/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày
Đầu 6 ra ngày 11/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày
Đầu 7 ra ngày 14/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày
Đầu 8 ra ngày 13/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày
Đầu 9 ra ngày 12/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày
Chu kì Đuôi giải đặc biệt
Đuôi 0 ra ngày 20/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày
Đuôi 1 ra ngày 14/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày
Đuôi 2 ra ngày 09/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 42 ngày
Đuôi 3 ra ngày 04/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày
Đuôi 4 ra ngày 13/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 38 ngày
Đuôi 5 ra ngày 09/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày
Đuôi 6 ra ngày 16/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 35 ngày
Đuôi 7 ra ngày 29/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 22 ngày
Đuôi 8 ra ngày 19/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày
Đuôi 9 ra ngày 13/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày
Chu kì Tổng giải đặc biệt
Tổng 0 ra ngày 20/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày
Tổng 1 ra ngày 05/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày
Tổng 2 ra ngày 08/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày
Tổng 3 ra ngày 19/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 32 ngày
Tổng 4 ra ngày 11/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày
Tổng 5 ra ngày 05/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 46 ngày
Tổng 6 ra ngày 01/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày
Tổng 7 ra ngày 13/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày
Tổng 8 ra ngày 19/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày
Tổng 9 ra ngày 10/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày