Thống kê chu kỳ đặc biệt - giải đặc biệt | ketqua102.com

Thống kê chu kỳ đặc biệt

loading
loading
Chu kì Đầu giải đặc biệt
Đầu 0 ra ngày 13/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày
Đầu 1 ra ngày 12/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày
Đầu 2 ra ngày 18/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày
Đầu 3 ra ngày 31/03/2018 đến nay vẫn chưa ra là 26 ngày
Đầu 4 ra ngày 24/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày
Đầu 5 ra ngày 25/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày
Đầu 6 ra ngày 23/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày
Đầu 7 ra ngày 14/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày
Đầu 8 ra ngày 26/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày
Đầu 9 ra ngày 07/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày
Chu kì Đuôi giải đặc biệt
Đuôi 0 ra ngày 25/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày
Đuôi 1 ra ngày 20/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày
Đuôi 2 ra ngày 18/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày
Đuôi 3 ra ngày 09/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 17 ngày
Đuôi 4 ra ngày 17/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày
Đuôi 5 ra ngày 24/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày
Đuôi 6 ra ngày 26/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày
Đuôi 7 ra ngày 27/03/2018 đến nay vẫn chưa ra là 30 ngày
Đuôi 8 ra ngày 22/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày
Đuôi 9 ra ngày 23/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày
Chu kì Tổng giải đặc biệt
Tổng 0 ra ngày 17/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày
Tổng 1 ra ngày 13/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày
Tổng 2 ra ngày 21/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày
Tổng 3 ra ngày 05/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 21 ngày
Tổng 4 ra ngày 26/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày
Tổng 5 ra ngày 25/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày
Tổng 6 ra ngày 10/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày
Tổng 7 ra ngày 20/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày
Tổng 8 ra ngày 19/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày
Tổng 9 ra ngày 24/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày