Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt miền bắc | ketqua102.com

Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt miền bắc

loading
loading
Dàn số:    00, 99
Ngưỡng cực đại xuất hiện dàn số là :     171 ngày, tính cả ngày về ( 25/08/2017 đến ngày 12/02/2018 )
Điểm gan đến nay là :    27 ngày (Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 30/03/2018 )