Thống kê chu kỳ max dàn cùng về | ketqua102.com

Thống kê chu kỳ max dàn cùng về

loading
loading
Dàn số:    00,99
Ngưỡng cực đại xuất hiện dàn số là :     89 ngày, tính cả ngày về ( 26/10/2017 đến ngày 23/01/2018 )
Điểm gan đến nay là :    45 ngày (Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 11/03/2018 )